دکل مهاری

یکی از انواع دکل های مخابراتی دکل های مهاری هستند . این نوع دکل ها به دلیل نوع سازه و زمان نصب و راه اندازی و هزینه های اجرا بسیار مورد استفاده قرار می گیرند . امکان نصب این نوع دکل ها تا ارتفاع ۱۵۰ متر میسر می باشد . در فرآیند طراحی دکل مهاری ؛ پایه دکل بصورت اتصال مفصلی با دو درجه آزادی در نظر گرفته می شود .

نمونه پروژه های مربوط به دکل مهاری