پل هوایی عابر پیاده

دکل مهاری
2014-04-29
پل هوایی عابر پیاده سازه ای عموما فلزی هستند که جهت تردد عابرین پیاده بین دو نقطه استفاده می شود . امروزه با افزایش تردد وسایل نقلیه در معابر شهری و بین شهری و به تبع آن افزایش مخاطرات ناشی از تصادفات ؛ استفاده از پل های هوایی عابر از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است .

نمونه پروژه های مربوط به پل هوایی عابر پیاده