نگهداری دوره ای دکل های مخابراتی

نگهداری دوره ای دکل های مخابراتی :
دکل های مخابراتی همانند همه سیستم های پویا در طول چرخه عمر خود دچار تغییراتی می شوند . این سازه ها جزو سیستم های استاتیک( بدون حرکت مکانیکی) محسوب می شوند اما با کمی دقت ملاحظه می شود که در طول زمان با توجه به شرایط محیطی قطعات مختلف آن دچار تغییراتی می شوند. هنگام وزش باد و با توجه به ارتعاش سازه دکل بیشتر اجزاء دکل در مقیاس کوچک دچار تغییر مکان شده و دوباره به مکان قبلی خود باز می گردند. همچنین با توجه به تغییرات دمای محیط کلیه اجزای دکل بطور مستمر دچار تنش و کرنش می شوند. پوشش سطحی اجزای دکل نیز که از جنس گالوانیزه میباشند طی دوره بهره برداری دچار تغییراتی خواهند شد. همه این موارد لزوم بازبینی و بررسی دوره ای دکل های مخابراتی را بیش از پیش نمایان ساخته است. این فرآیند با عنوان نگهداری پیش گیرانه شناخته می شود.
در دکل های مهاری علاوه بر سازه دکل , کابل های مهار نیز با گذشت زمان دچار تغییراتی خواهند شد. با توجه به اینکه این کابل ها به طور دائم تحت کشش ناشی از بار باد وارد شده بر دکل می باشند با گذشت زمان دچار کرنش شده و به مرور طول آنها افزایش می یابد. این موضوع با افزایش دما در فصول گرم سال شدت بیشتری داشته که منجر به انحراف دکل از حالت تراز و قائم می شود. در این مواقع علاوه بر نیروی کششی که از جانب باد بر کابل های مهار وارد می شود وزن سازه دکل نیز با ایجاد مولفه افقی نیرو باری مضاعف بر کابل های مهار ایجاد می کند. با افزایش نیروهای وارد بر کابل مهار امکان واژگونی دکل وجود خواهد داشت .
پوشش گالوانیزه کابل مهار دکل از نوع گالوانیزه گرم می باشد اما با توجه به فرآیند ساخت این کابل ها معمولا ضخامت این پوشش گالوانیزه کمتر از سایر اجزای دکل است که این خود باعث می شود که زودتر از سایر اجزا دچار خوردگی و پوسیدگی شود . به همین دلیل در یک دکل مهاری کابل های مهار بحرانی ترین اجزاء در فرآیند نگهداری محسوب شده و بایستی در فواصل زمانی منظم تعویض شوند. دکل های خودایستا نیز از نگهداری دوره ای مستثنی نیستند. پیچ و مهره های دکل های مخابراتی دارای پوشش گالوانیزه گرم هستند اما در بعضی از مواقع فلز روی فاصله میان رزوه ها را پر کرده که باعث می شود به راحتی باز و بسته نشوند. در این موارد در مرحله گالوانیزه به وسیله حرارت مضاعف و استفاده از سانتریفیوژ و گاها بصورت مکانیکی و تراشیدن روی از روی رزوه ها اقدام به تخلیه روی از بین رزوه ها می نمایند که این موضوع باعث کاهش عمر مفید پیچ و مهره ها می شود . به همین دلیل پیچ و مهره ها بایستی بصورت دوره ای بازدید شده و در موارد ضروری تعویض شوند.
تیم نگهداری آرسین تک با داشتن پرسنل کارآزموده و با تجربه با انجام بازدید دوره ای از دکل های مخابراتی و تهیه دفترچه شناسایی منحصر به فرد برای هر دکل کلیه اقدامات صورت گرفته و قطعات معیوب و تعویض شده را ثبت کرده و با مستند سازی این اقدامات قابلیت اطمینان دکل های مخابراتی را در طول دوره بهره برداری افزایش می دهد .