طراحی و ارائه دفترچه محاسبات

طراحی و ارائه دفترچه محاسبات :
یکی از مهمترین مراحل در اجرای پروژه های دکل مخابراتی مرحله طراحی سازه می باشد .
اصول طراحی سازه ای دکل بر اساس تامین مفاد آیین نامه های طراحی مرتبط با این امر می باشد .
در یک طراحی مناسب ضمن تامین کامل آیین نامه های طراحی اصول اقتصادی و بهینگی اقتصادی و همچنین محدودیت های تامین مواد اولیه موجود در بازار در نظر گرفته می شود .
نتایج حاصل از طراحی در دفترچه محاسبات سازه جمع بندی شده و پس از تایید نهاد های مربوطه و همچنین کارفرما به واحد اجرا ارجاع داده می شود .
دفترچه محاسبات دکل حاوی مشخصات کلی پروژه مانند محل اجرا , ابعاد سازه دکل , متریال مورد استفاده , آیین نامه های مربوطه و خروجی های نرم افزار طراحی می شود .
تیم طراحی شرکت آرسین تک با داشتن تجربه طراحی و ارائه محاسبات دهها پروژه دکل مخابراتی و همچنین پروژه های مربوط به پل هوایی عابر پیاده آماده ارائه خدمات طراحی و محاسبات پروژه های در دست اجرا و همچنین ارائه محاسبات برای دکل های اجرا شده می باشد .