د محصول: BS15M3X-PA80X40 ارتفاع دکل ۱۵ متر سرعت باد طراحی ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت قابلیت نصب ۴ عدد دیش با فطر ۶۰ سانتیمتر قیمت ۴۵ میلیون تومان قیمت دکل خودایستا ۱۵ متری